пиле

 

ХV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ОПЕРНИ ПЕВЦИ "БОРИС ХРИСТОВ"

20.09. - 25.09. 2014г.

СОФИЙСКА НАЦИОНАЛНА ОПЕРА
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ
ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ОПЕРНИ  ПЕВЦИ “ БОРИС ХРИСТОВ”

ПРАВИЛНИК
на ХV Международен конкурс за млади оперни певци
„Борис Христов” - София 2014 г.

І. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 1. /1/ XV Международен конкурс за млади оперни певци “ Борис Христов “ ще се проведе от 20  до 25 септември 2014 г. в Софийската  опера, бул. “ Дондуков “ 30 –гр. София.
/2/ В  конкурса могат да кандидатстват  певци от всички страни и националности, които :
1. към деня на откриването на конкурса не са навършили 36  години,/ т.е. родените след 26 септември 1978 г./;
2. отговарят на условията на този правилник.

Чл. 2. Кандидатите за участие в конкурса изпращат до 30 юни  2014 г. по дата на пощенското клеймо или  с имейл:
1. заявление за участие - по приложения образец ;
2. запис на аудио CD на три арии;
3. копие от паспорта ;
4. артистична биография с данни за образованието на кандидата, репертоара му, участия в спектакли и концерти, получени награди и др. / на английски или български език/;
5. 2 снимки - една в сценичен костюм и втора - /9/13/ за брошурата на конкурса и за други публикации в пресата. Снимките могат да се изпратят в цифров формат с достатъчно  висока  резолюция.

Чл. 3. Документите по чл. 2 и аудио запис  трябва да се изпратят на адрес :

XV Международен конкурс за млади оперни певци“ Борис Христов “
пл. България №1
1463 София, България
тел. факс/ 003592 / 954 90 86
тел / 003592 / 952 15 58

е-mail borischristoff @ yahoo.com
e-mail borischristoff @ abv.bg

Чл. 4. Кандидатите, допуснати до участие в конкурса, се уведомяват писмено до 23 юли 2014 г.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 5.
 Конкурсът, който е открит за публични посещения, се провежда в три тура, със следната 

Конкурсна програма:

ПЪРВИ ТУР
с документален /лайв/  запис на аудио CD:

 • Една  ария от:

  Бетовен, Глук, Люли, Монтеверди, Моцарт, Хайдн, Хендел, Чимароза или друг автор от ХVІІ и ХVІІІ век.

 • Две  арии от:

  Верди, Доницети, Белини , Росини. Бизе, Вагнер, Вебер, Глинка, Гуно, Дворжак, Делиб, Джордано, Маскани, Пучини, Римски-Корсаков,  Мусоргски, Сметана, Тома, Чайковски, Р Щраус, Чилеа или друг автор от ХІХ век.

ВТОРИ ТУР 
/пред публика в залата на Софийската опера/:

 • Една ария от:

  Верди, Доницети, Белини, Джордано, Маскани,Пучини, Чилеа или Росини.

 • Една ария от:

   Бизе, Вагнер, Вебер, Глинка, Гуно, Дворжак, Делиб, Римски-Корсаков, Мусоргски, Сметана, Тома, Чайковски, Р Щраус  или друг автор от ХІХ век.

 • Една ария от:

   Меноти, Прокофиев, Стравински,  Берг, Бритън,   Гершуин, Шостакович, Яначек или друг автор от ХХ век.

 • Една художествена песен от български композитор.
  (песните могат да се изтеглят от Интернет според гласа на кандидата на адрес : www.borischristoff.dir.bg

ТРЕТИ ТУР

 • Една ария от:

  Верди, Росини,  Доницети, Белини,  Джордано, Маскани, Пучини или Чилеа.

 • Една ария от:

  Моцарт, Бетовен,  Бизе, Вагнер, Вебер,  Делиб, , Мусоргски, Римски-Корсаков,  Тома, Чайковски  или  Р.  Щраус.

Ариите от ІІ и ІІІ тур трябва да са различни.

 

Чл. 6. Кандидатите представят по свой избор произведенията, с които ще се явяват в отделните турове и ги вписват в заявлението за участие в конкурса. Заявената програма не се променя. Произведенията за участие и в трите тура се изпълняват в оригинал.
Учасниците в конкурса носят клавири на произведенията, които изпълняват.
Чл. 7. Конкурсът се организира и провежда по календарен план, както следва :
ПЪРВИ ТУР
1 до 20 юли  2014 г. – получените записи се прослушват в Българското национално радио от журито.
23 юли 2014г. - кандидатите се известяват за участието им във ІІ тур на конкурса.
ВТОРИ ТУР
20 септември  2014г.
от 10.00 часа - регистрация на кандидатите, допуснати до участие в конкурса след първи тур и внасяне на таксата за правоучастие от  80  ЕВРО. Извършва се в Секретариата на конкурса - сградата на Софийската национална опера;
от 18.30 часа - официално откриване на конкурса със  спектакъл на Софийската опера.
21  септември  2014  /неделя/   -  ВТОРИ ТУР с пиано
от 10.00 часа - публично теглене на жребия за реда на участие на кандидатите във втори тур на конкурса ;
от 11.30 до 13 часа
 от 15.00 часа – прослушване с пиано
22 септември   2014  /понеделник/
от 10.00 до 13.00 часа 
от 15.00 часа – прослушване с пиано;
19.00 часа - обявяване на резултатите.
23 септември  2014  /вторник/
от 10.00 до 13.00 часа 
и от 15 до 17.- репетиции за подготовка за ІІІ тур
24  септември   /сряда/- ТРЕТИ ТУР с оркестър
от 11.00 до 13.00
и от 16.00 до 18.00.
25 септември      -
от 11.00 часа - репетиция с оркестър на участващите в заключителния концерт ; 
19.00 часа - Заключителен концерт на финалистите и лауреатите на конкурса  и връчване на наградите.

Чл. 8. вторият и третият  тур се провеждат  по видове гласове и по реда, установен с публичното теглене на жребия на 21  септември  2014г.
Времетраенето за участие на един кандидат във втория тур - до 20 минути.
Чл. 9. На участниците в конкурса се осигуряват
1. пианист-акомпанятор (кандидатите за своя сметка могат да участват и със свой акомпанятор);
2. репетиционни зали с пиано;
3. за ІІІ тур -  репетиция с оркестър

ІІІ. ЖУРИ И ОЦЕНКИ
Чл. 10. (1) Участниците в конкурса се оценяват от Международно жури съставено от изявени музикални дейци.
(2) Гласуването на журито е тайно, а резултататите му окончателни.
(3) Член на журито не участва в гласуването, ако кандидатът е негов възпитаник или има служебни или роднински отношения с него.
Чл. 11. (1) Оценките на Международното жури се формират :
1. за първия тур - с гласуване с “ да “ и “ не “, т.е. без цифрова оценка;
2. за втория и третия тур - чрез точкова система / от 1 до 25 /.
При изчисляване на средната стойност се изключват най-ниските и най-високите оценки.
(2) До участие във втория тур се допускат до 26 кандидати, а до третия тур - до 10 кандидати, получили от втория тур не по-малко от 18 точки.
(3) Крайното класиране се формира от оценката, получена на втория тур плюс удвоената оценка от третия тур.
(4) Лауреатските звания се присъждат само на кандидати, които при крайното класиране са получили цифрова оценка не по-малко от 54 точки.

 

ІV. НАГРАДИ
Чл. 12. На носителите на званието "Лауреат на ХV Международен конкурс за млади оперни певци "Борис Христов" - София 2014 г.” се присъждат и следните награди:
ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА СОФИЯ
7 000 щ.д., златен медал и диплом 
ЖЕНИ
Първа награда - 4 000 щ.д., златен медал и диплом;
Втора награда - 3000 щ.д., сребърен медал и диплом;
Трета награда - 2 000 щ.д., бронзов медал и диплом;

МЪЖЕ
Първа награда - 4 000 щ.д., златен медал и диплом;
Втора награда - 3000 щ.д., сребърен медал и диплом;
Трета награда - 2 000 щ.д., бронзов медал и диплом;
Финалистите от третия тур, неполучили лауреатско звание, получават диплом и 500 щ.д.
Чл. 13. Наградите са неделими. Журито не е длъжно да присъди всички награди. Предвидени са и поощрителни и специални награди, които ще бъдат обявени допълнително.
V. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Чл. 14. За сметка на кандидатите за участие в конкурса са разходите за:
1. пътните пари за участие в конкурса - в двете посоки, до гр. София и обратно; 
2. медицинското обслужване при хронични и други трайни заболявания;
3. таксите за личните застраховки и визи;
4. пътните и личните разходи за придружаващите ги лица и акомпанятори и др., ако има такива.

Чл. 15. За сметка на фондация Международен конкурс за млади оперни певци “ Борис Христов “ са разходите по:
1. организирането и провеждането на конкурса, вкл. наградния фонд ;
2. хотел за участниците в конкурса, успешно преминали във втори тур, от деня, в който започва вторият тур, докато продължава участието им в конкурса.

Чл. 16. Таксата за участие в конкурса е 80 ЕВРО.

 

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. В програмата на конкурса, освен трите състезателни тура, се включва и заключителен концерт, на който се връчват наградите на лауреатите. Програмата на концерта се определя от журито на конкурса и участието на финалистите е задължително и безвъзмездно.
Чл. 18. Фондация Международен конкурс за млади оперни певци “ Борис Христов “, като организатор на конкурса, има всички права за аудио и видеозапис, тиражиране и пр., без да заплаща допълнителен хонорар.
Чл. 19. С полагане на подписа върху заявлението за участие в конкурса, кандидатите потвърждават приемането на всички условия от правилника.

Чл. 20. При тълкуването на правилника единствено валиден е българският текст.

Приложение:
- заявление за участие – образец;
- списък на художествените песни от български композитори.

 

========================================================

ДО ХV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ОПЕРНИ ПЕВЦИ “ БОРИС ХРИСТОВ “

СОФИЯ 2014 г.

==============================================================

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Моля, попълнете четливо


Име..........................................Презиме........................Фамилия.................................................Глас ...............................


Дата и място на раждане..............................................................................Националност............................................


Адрес: Държава.......................................................Град.........................................Пощенски код..................................

Улица..............................................................................................................................№.................................................


Телефон.....................................................Факс.......................................e- mail................................................................


В конкурса ще се състезавам за: (страна)........................................................................................................................

Желая (не желая) пианист-акомпанятор (зачертава се ненужното).

Ще бъда акомпаниран/а/ за своя сметка от:

Име........................................................Фамилия.............................................Страна......................................................

Желая да участвам в конкурса по мой избор със следните произведения от конкурсната програма :

 

Първи тур:

Три арии

композитор
опера
начален текст
1.    
2.    
3.    


Втори тур:

Три арии

композитор
опера
Ария - начален текст
1.    
2.    
3.    


Песен от български композитор:

......................................................................................................................................


Трети тур:


Две централни роли:

композитор
опера
Ария - начален текст
1.    
2.    

Предпочитаната ария се записва на първо място.

Декларирам, че съм съгласен /не/ с условията в правилника на конкурса.
Предоставям на Фондация Международен конкурс за млади оперни певци “Борис Христов“ правата си върху радио и телевизионни предавания, видеозаписи и пр., с мои изпълнения в програмата на конкурса, вкл. и при печатни и рекламни издания, когато се ползва снимков и друг материал от артистичната ми биография и др.

Дата и място:
Подпис:

СПИСЪК НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПЕСНИ
ОТ БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ

За среден и нисък глас:

1. Вино пих – муз. Д. Христов, текст Ц. Церковски
2. Девет години станаха, Йонке, - муз. П. Владигеров, народна песен
3. Приспивна песен – муз. П. Хаджиев, текст Мл. Исаев
4. Сън – муз. Т. Попов, текст Хр. Радевски

За висок глас:

1. Девойче – муз. Д. Христов, текст Ц. Церковски
2. Нани ми, нани, Дамянчо, - муз. Л. Пипков, народна песен
3. Синеоката – муз. Г. Златев-Черкин, текст Ел. Багряна
4. Пролетна песен – муз. Т. Попов, текст Ив. Давидков
5. Станси – муз. Д. Тъпков, текст Д. Дебелянов

 
Juliana Kaneva